INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
v aplikácii www.razitko.cz

Dodávateľ a výrobca

Identifikácia obchodného subjektu, ktorý vyrába a dodáva produkty predávané na tomto eshope, vybavuje objednávky a prípadné reklamácie (ďalej len „Dodávateľ“):

SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r.o.
Študentská 274/1, KOŠICE,04001
IČO: 36586579, DIČ: SK2021956519
kubicka@sagitta-ke.sk
+421 948 600 353
Bankové údaje (EUR): SK5875000000004022910169 (CEKOSKBX)

Nižšie uvádzame základné zásady spracovania osobných údajov Kupujúceho, ktoré nám k svojej osobe prostredníctvom aplikácie www.razitko.cz , ďalej len „Aplikácia“, poskytne. Cieľom týchto zásad je dať Kupujúcemu informácie o tom, aké osobné údaje o ňom spracovávame ako o fyzickej osobe v súvislosti s plnením našich zmluvných či zákonných povinností, poskytovanie služieb, predaji tovaru, obchodných ponúk, na aké účely prípadne ako dlho budeme tieto údaje spracovávať, komu a na aký dôvodu ich môžeme odovzdať a tiež informovať Kupujúceho o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov patrí.

Tieto zásady sa týkajú spracovania osobných údajov Kupujúceho a primerane aj ich zástupcov či kontaktných osôb, využívajúcich Aplikáciu.

Správca a Spracovateľ osobných údajov:

Správcom osobných údajov je vždy kupujúcim zvolený Dodávateľ. Ich ich spracovateľom je aj MEGAFLEX, spol. s r. o., IČO 45270961, so sídlom Osiková 3, 130 00 Praha 3, Česká republika (ďalej len „MEGAFLEX“), ktorá je prevádzkovateľom Aplikácie, ktorá potreby osoby, ktorá má záujem nakúpiť tovar, výrobky alebo služby (ďalej len „Kupujúci“) spája s Kupujúcim vybraným podnikateľom, ktorý ich má záujem prostredníctvom Aplikácie predať (ďalej len „Dodávateľ“).

Dodávateľ aj MEGAFLEX (spoločne ďalej tiež „Strana Dodávateľa“) spracovávajú všetky osobné údaje vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, tj. Aktuálne v súlade so zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“); s účinnosťou od 25. mája 2018 tiež v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie“ alebo „GDPR“).

Ochrana osobných údajov:

Podľa Nariadenia nie je Strana Dodávateľa z titulu využívania Aplikácie povinná vymenovať poverenca pre ochranu osobných údajov. Zaväzuje sa však uchovávať osobné dáta vždy v súlade s Nariadením tak, aby bola s ohľadom na mieru rizika zneužitia vždy primerane zabezpečená ich dôvernosť, integrita, dostupnosť a odolnosť systémov pre ich uloženie.

Osobné údaje vo fyzickej forme musí byť vždy neboli sprístupnené cudzím osobám ich uložením v uzamykateľných skriniach. Dáta v elektronickej podobe musí byť chránená pravidelne obměňovaným prístupovým heslom. Vytváranie kópií databáz pre vlastné použitie nie je dovolené. Za uloženie a zamedzenie zneužitia zodpovedá vždy osoba, ktorá dáta spracováva.

Objekt Dodávateľa je dôsledne chránený proti nepovolanému vstupu. Objekt MEGAFLEX je chránený proti nepovolanému vstupu elektronickým systémom, napojeným na strážne službu. Vstup do objektu je možný len po zadaní hesla zamestnanca. Všetci zamestnanci Strany Dodávateľa sú povinní dbať maximálnu opatrnosť pri všetkých činnostiach súvisiacich s ochranou dát.

Kategórie spracúvaných osobných údajov Kupujúceho:

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe, ktorú je Strana Dodávateľa schopná identifikovať. V súvislosti s poskytovaním služieb a predajom tovaru môže zo Strany Dodávateľa uskutočniť spracovanie nasledujúcich kategórií osobných údajov Kupujúceho:

Základné osobné identifikačné údaje, teda údaje nutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy (obchodu):

 • akademický titul
 • meno / mená, priezviská
 • názov obchodnej firmy
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla alebo miesta podnikania
 • fakturačná adresa
 • identifikačné údaje zástupcu Kupujúceho alebo kontaktné osoby, ktorú Kupujúci určí
 • identifikačné údaje pre platby
 • bankové spojenie
 • Kontaktné a lokalizačné údaje, teda údaje vhodné pre riadne plnenie zmluvy a riešenie prípadných sporov vyplývajúcich z poskytovania služby:
 • kontaktné telefónne čísla
 • kontaktné e-maily
 • URL adresa osobné údaje v súvislosti s elektronickým prístupom k webovej stránke a ďalším aplikáciám Strany Dodávateľa IP adresa a / alebo súbory cookies

Údaje nutné pre splnenie zákazky Kupujúceho:

 • osobné údaje všetkého druhu, ak si Kupujúci želá, aby tieto boli súčasťou dodávanej služby (napr. výroba pečiatky, vizitiek, grafického materiálu a podobne)
 • Kontaktné údaje o zakúpenom tovare, odoberaných službách, využívanie služieb a platobnej morálke::
 • druh a špecifikácie služby alebo tovaru
 • objem poskytnutých služieb a ich cena
 • informácie o platobnej morálke

Strana Dodávateľa nevykonáva spracovanie citlivých osobných údajov / osobitných kategórií osobných údajov okrem výnimočných prípadov, keď je k takémuto spracovaniu písomne splnomocnený príslušným subjektom.

Rozsah, účel a právny dôvod spracovania osobných údajov

Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy, plnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Strany Dodávateľa

Poskytnutie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností MEGAFLEX a Dodávateľa a na ochranu ich oprávnených záujmov je povinné, bez týchto údajov by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme súhlas Kupujúceho. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy a plnenie zákonných povinností nemožno odmietnuť. Ide najmä o tieto základné čiastkové účely:

 • plnenie zmluvy, uplatnenie práv a povinností zo zmluvy a súvisiacich zákonných práv z titulu zmluvy (plnenie zmluvy);
 • plnenie zákonných daňových a účtovných povinností (plnenie zákonných povinností)
 • účely ustanovené osobitnými zákonmi pre potreby trestného konania a pre naplnenie povinnosti súčinnosti s Políciou Českej republiky a ďalšími štátnymi orgánmi (plnenie zákonných povinností);
 • prevádzkovanie prípadných kamerových a monitorovacích systémov v priestoroch používaných Stranou Dodávateľa na prevenciu vzniku škôd (oprávnený záujem Strany Dodávateľa);
 • vyhodnotenie správania Kupujúceho pri využívaní služieb Strany Dodávateľa a jeho platobnej morálky na prevenciu vzniku pohľadávok, ktoré môže mať vplyv na rozhodovanie o podmienkach uzatvárania ďalších zmlúv s Kupujúcim, pričom rozhodovanie o uzavretí či nepodpísanie zmluvy neprebieha automatizovane (oprávnený záujem Strany Dodávateľa);
 • vymáhanie pohľadávok za Kupujúcim a ostatné obchodné spory (oprávnený záujem Strany Dodávateľa);
 • procesy spojené s identifikáciou Kupujúceho (plnenie zmluvy);
 • zabezpečenie dôkazov pre prípad nutnosti obhajoby (oprávnený záujem Strany Dodávateľa);
 • evidencia dlžníkov (oprávnený záujem Strany Dodávateľa).

Ak Kupujúci okrem súhlasu s Obchodnými podmienkami:

 • neposkytne súhlas so spracovaním osobných údajov na obchodné účely, bude jeho zákazka spracovaná a dodaná. Osobné dáta budú v Aplikáciu anonymizované po uplynutí 30 dní od stiahnutia dát pre výrobu Dodávateľom. Kupujúci tak pri ďalšej návšteve Aplikácie nebude môcť využiť žiadnych výhod uložených predlôh grafiky či jednoduchého prístupu k Dodávateľovi. Dodávateľ uchová osobné dáta iba po dobu danú inými predpismi, teda najmä počas reklamačné lehoty či lehoty danej daňovými zákonmi.
 • poskytne súhlas so spracovaním osobných údajov aj pre obchodné účely, budú mu jeho dáta v Aplikáciu k dispozícii po dobu maximálne 5 rokov od objednávky. V tejto dobe bude môcť dáta ľahko modifikovať alebo replikovať pre nové objednávky a využiť ich v komunikácii s Dodávateľom. Dodávateľ bude môcť využiť osobných dát a ich formátov využiť pre ľahké plnenie nových objednávok Kupujúceho. Udelený súhlas sa vzťahuje na MEGAFLEX aj na Dodávateľa. Strana Dodávateľa nie je oprávnená osobné údaje ani s týmto súhlasom poskytnúť tretím osobám k reklamným a podobné účely.

Kupujúci, ktorí si objednali tovar alebo služby pred účinnosťou Nariadenia EÚ, budú pri prípadnom ďalšom nákupe vyzvaní na poskytnutie súhlasu so spracovaním údajov. Pokiaľ ho neposkytnú alebo sa k Aplikáciu neprihlási, budú ich dáta anonymizované Stranou Dodávateľa po troch rokoch od účinnosti Nariadenia. Dáta uložené u Dodávateľa budú vymazané alebo anonymizované v lehotách v súlade s platnými zákonmi.

Poskytnutie súhlasu na komerčné účely je dobrovoľné a Kupujúci ho môže kedykoľvek odvolať. Tento súhlas zostáva v platnosti po dobu využívania Aplikácie a najmenej nasledujúcich 5 rokov potom, alebo dovtedy, kým ho Kupujúci neodvolá. Na obchodné účely môžu byť na základe súhlasu spracované všetky kategórie údajov uvedené zhora (s výnimkou podpisu).

Zdroje osobných údajov:

 • Spracovávané osobné údaje sú získavané od Kupujúceho, a to najmä v súvislosti s nadviazaním obchodných kontaktov a registráciou Kupujúceho v Aplikáciu a prípadne v rámci ďalšej komunikácie s Kupujúcim, či už osobné, telefonické, písomné alebo iné, a z iných podkladov a dokumentov, ktoré Kupujúci strane Dodávateľa poskytne alebo z verejných zdrojov (spracúvaných iba za účelom určeným týmto verejným zdrojom).

Spracovatelia osobné údaje:

Osobné údaje spracúva MEGAFLEX v elektronickej forme a Dodávateľ v listinnej a / alebo elektronickej forme, ručne i automatizovane.

Sprístupnenie údajov iným osobám:

 • Osobné údaje ďalej môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných právnych predpisov (napr. Orgánom činným v trestnom konaní, daňovým úradom a pod.) A v nevyhnutnej miere napríklad spoločnosti podieľajúce sa na alebo zabezpečujúce dopravu tovaru Kupujúcemu, alebo firme spolupracujúci na výrobe dodávaného výrobku. Iným osobám starnete Dodávateľa osobné údaje Kupujúceho neposkytne.

Obdobie, pre ktoré subjekt súhlasí so spracovaním a doba uloženia osobných údajov:

 • Osobné údaje sú Stranou Dodávateľa spracovávané v rozsahu potrebnom pre naplnenie činností v súlade s účelom spracovania, ako je uvedené vyššie, po dobu nutnú na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi, s prihliadnutím k zmluvným či zákonným najneskorší lehotám pre uplatnenie práv za vady / za škodu, z titulu reklamačných lehôt. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Osobné údaje Kupujúceho, ak má splnené všetky zmluvné povinnosti voči Dodávateľovi a Dodávateľ má splnené všetky zmluvné povinnosti voči Kupujúcemu, uplynuli lehoty na uplatnenie zmluvných či zákonných práv, a má zároveň splnené všetky zákonné povinnosti pre ktoré osobné údaje Kupujúceho spracováva, Strana Dodávateľa maže alebo anonymizujú .

Informácie o právach dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov platných od 25.5.2018:

Strana Dodávateľa sa snaží vychádzať dotknutým osobám pri naplňovaním týchto ich práv v čo najväčšej miere v ústrety. Podľa Nariadenie má subjekt údajov v prípade, že bude identifikovateľnou fyzickou osobou a preukáže Dodávateľovi svoju totožnosť, najmä ďalej uvedené práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom: Podľa čl. 15 Nariadenie má Kupujúci právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa právo získať od Dodávateľa:
 • potvrdenie, či a aké osobné údaje spracúva,
 • informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánované dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie,
 • v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody tretích strán aj kópie osobných údajov.

Právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov a na informácie je možné uplatniť písomne ​​na adrese sídla Dodávateľa.

Právo na opravu nesprávnych údajov:

 • Podľa čl. 16 GDPR má dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude Strana Dodávateľa spracovávať. Žiadosť o opravu osobných údajov je možné uplatniť písomne ​​na adrese sídla Dodávateľa, za podmienky doloženie oprávnenosti uvedenej žiadosti.

Právo na výmaz:

 • Podľa čl. 17 GDPR dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý), ktoré sa ho týkajú, ak Dodávateľ nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. Strana Dodávateľa má nastavené mechanizmy na zabezpečenie anonymizácie alebo vymazaniu osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že nedošlo k vymazaniu jeho osobných údajov, môže sa pre objasnenie obrátiť písomne ​​na adresu sídla Dodávateľa.

Právo na obmedzenie spracovanie:

 • Podľa čl. 18 GDPR má subjekt údajov do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracovanie, ak bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovanie alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu, a to písomne ​​na adresu sídla Dodávateľa.

Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenie spracovanie

 • Podľa čl. 19 GDPR dotknutá osoba má právo na oznámenia zo strany Dodávateľa v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, budeme informovať jednotlivé príjemcu, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenosnosť osobných údajov

 • Podľa čl. 20 GDPR dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať Dodávateľa poskytnutie týchto údajov inému správcovi.

Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

 • Podľa čl. 21 GDPR dotknutá osoba má právo namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu Strany Dodávateľa.
 • V prípade, že Strana Dodávateľa nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, Strana Dodávateľa spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Námietku je možné poslať písomne ​​na adresu sídla Dodávateľa.

Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely účinný od 25.5.2018 je možné ho kedykoľvek po tomto dátume odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, a to na adresu sídla Dodávateľa.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovanie

 • Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. Dodávateľ prehlasuje, že okrem procesu upomínania dlžných platieb, nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby.

Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

 • Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť u dozorného úradu, pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov bolo porušené Nariadenie. Týmto dozorným úradom bude pre dotknuté osoby s bydliskom v Českej republike Úrad na ochranu osobných údajov.

Aktuálne platné znenie INFORMÁCIE o spracovaní osobných údajov v aplikácii www.razitko.cz je vždy uverejnené ako dokument GDPR_Aplikace.pdf tu.

Ak máte akékoľvek otázky alebo Vám bolo vo vyššie uvedených informáciách niečo nejasné, neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

 

 

 

Generujem sadzbu a vkladám položku do košíka.
Prosím počkajte ...
Generujem sadzbu a ukladám návrh.
Prosím počkajte ...